نبود و دردسرم بود، رسید و دردسر افزود! 

دلا! چه می شد اگر عقل، نمی رسید و نمی بود!؟