از شعر تر ما جهانی به قیام است 

ما باز به درگاه تو در حال سجودیم