نازنینا منم آن تا به ابد زنده به عشق 

حال ما را بگذار و پی اموات بگیر