نمی مانی؟ برو جانم، ولی شعر و غزلهایم، 

نمی ترسی که بعد از تو, سهم دیگران باشد؟