هر کس به طریقی صفت حمد تو گوید 

بلبل به غزل خوانی و ما با لب خندان