واعظا منبر چرا انقدر با ما آشناست؟ 

هر چه از دوزخ شمردی روزگار هجر ماست!