جوان سر به زیر حوزه های علمیه را 

وعید بوسه ی رایگانت انقلابی کرد !