به جهنم اگر از خاطر دنیا برود 

به جهنم که تو را عقل به یغما برود

به جهنم که اگر کور شده یعقوبت 

به جهنم اگر از مصر زلیخا برود 

به جهنم سر فرهاد اگر بر بادست 

به جهنم که در این کوه به سودا برود

به جهنم که اگر قلب تو صدپاره شده

به جهنم که از این مرحله تنها برود 

به جهنم که اگر هم نفس کابوسی 

به جهنم اگر از خواب تو رؤیا برود  

به جهنم غزلم سمت جهنم برود 

آبرویم به جهنم که به دریا برود 

نامه ی جنت ما در گرو تسلیم است

به جهنم اگر این ماتم عظمی برود