تا عشق با شهری هوس باید بسازیم 

تنها میان خار و خس باید بسازیم 

از هرچه غیر از شعله تا آزاد باشیم 

ای کرم ابریشم قفس باید بسازیم