شک نکن با عشق تا اوج ثریا می رویم

از همین ویرانه تا دریای رویا می رویم 

گرچه درگیریم در صحرای خشک خاطره 

ما شبی در خواب آن رویای دریا می رویم