چون کوزه گرم که گل ندارم

رویی به کسی خجل ندارم

از فتنه ی باد سرد پاییز

آسوده منم که دل ندارم