نیمی از من عاشق، نیمی از من دلگیر 

نیمی از من مغرور، نیمی از من درگیر 

نیمی از من جا ماند، نیمی از من ترسید 

نیمی از من مجبور، نیمی از من تقدیر 

نیمی از من آزاد، نیمی از من زنجیر 

نیمی از من مظلوم، نیمی از من تقصیر 

نیمی از من در خواب، نیمی از من بیدار 

نیمی از من رؤیا، نیمی از من تعبیر 

نیمی از من عاقل، نیمی از من در فکر 

نیمی از من اوهام، نیمی از من تصویر 

نیمی از من صادق، نیمی از من کاذب 

نیمی از من قرآن، نیمی از من تفسیر 

نیمی از من درویش، نیمی از من عابد 

نیمی از من زاهد، نیمی از من تزویر 

نیمی از من اللّه، نیمی از من ابلیس 

نیمی از من الحمد، نیمی از من تکفیر

نیمی از من کودک، نیمی از من بالغ 

نیمی از من تعجیل، نیمی از من تأخیر 

نیمی از من قلبم، نیمی از من عقلم 

نیمی از من امید، نیمی از من تدبیر!