نارنجی ار از تیغ غمی تلخ شود 

اشعارم اگر به ماتمی تلخ شود 

شیرینی کل عالمی،  در عدمت 

حق دارد اگر شکر کمی تلخ شود